Změny PKS ČD 2017/2018

Kategorie: Články Zveřejněno: pátek 22. prosinec 2017 7:12 Napsal admin

Kolektivní smlouva ČD, a.s. na rok 2018 podepsána!!!

Dnešní den, tj. 21. 12. 2017 se sešli zástupci zaměstnavatele a všech odborových centrál působících u ČD, a.s., aby se pokusili odstranit poslední rozporný bod kolektivního vyjednávání – stanovení nárůstu tarifních mezd. Obě smluvní strany deklarovaly připravenost sdělit konečná stanoviska k řešení dané problematiky.

 Zástupci zaměstnanců v úvodu opět upozornili zaměstnavatele na současnou atmosféru ve společnosti, kdy občané ČR (železničáře nevyjímaje) -  pod vlivem populistických prohlášení velké části politického spektra, tentokrát hlasitě projevili požadavek na naplnění slibů. Opět se však většinou dozvídají, že mají mít rozum a přísliby platí jenom pro některé. Jak je  v naších krajích zvykem, ti co to způsobili, čekají v pozadí na dopady a mezitím udělují „císařské rady“ manažerům firem (především jimi ovládaných společností). Zřejmě jim vůbec nevadí, že této situace často využijí ničeho se neštítící „predátorské“ firmy, které za účelem rychlého zisku přetahují zaměstnance na vidinu krátkodobých výhod, aby jim po krátké době sdělily, že je nepotřebují. Mezitím se solidní firmy potýkají s nedostatkem zaměstnanců.

Přítomní zástupci odborových organizací takové jednání zásadně odmítají, a proto velmi pečlivě zvažovali při svém konečném stanovisku podpis kolektivní smlouvy. Vyslechli všechny argumenty zaměstnavatele, který mj. deklaroval, že jeho nabídka je na hranici možnosti řádného a kvalitního fungování naší společnosti – bez zásadního ohrožení zaměstnanosti. Po několika přestávkách na zvážení nabídek došlo nakonec takřka v pravé poledne k podpisu kolektivní smlouvy ČD, a.s. na rok 2018. Zaměstnavatel jednoznačně deklaroval, že si váží postoje zástupců zaměstnanců a je připraven splnit všechny závazky nasmlouvané v nové kolektivní smlouvě.

Pro informaci členů OSŽ uvádím, že ještě před zahájením dnešního kolektivního vyjednávání se sešli všichni členové PV OSŽ při ČD, a.s., aby dali konečný mandát svému vyjednávacímu týmu. Jednání bylo velmi bouřlivé a dlouho byla zvažována možnost nepodepsat kolektivní smlouvu. Nakonec zvítězila varianta nepřivádět zaměstnance ČD, jejich rodinné příslušníky a naše zákazníky do značných nejistot. Nic to nemění na skutečnosti, že je PV OSŽ při ČD, a.s. připraven v blízké budoucnosti velmi razantně reagovat na případné neoprávněné negativní změny situace ve společnosti a chování odpovědných orgánů státní správy a samosprávy.

V další části Vás seznámím s konečným výsledkem kolektivního vyjednávání pro rok 2018. Musím upozornit, že závěry byly činěny s ohledem na současnou situaci na trhu práce, dopady konkurence, probíhající konjunkturu, požadavky zaměstnanců, realitu kompromisů, objektivní potřeby zaměstnanců a možnosti společnosti.  Výsledkem uvedeného je poměrně značná diferenciace v celkovém nárůstu průměrných příjmů u jednotlivých zaměstnanců. K poměrně razantnímu nárůstu došlo v provozních profesích – TS 1 – 12 (6 – více než 8 %, při započtení retenčního programu až 20%) a nižšího % nárůstu u profesí, tzv. THP- od 13 TS. U smluvních mezd se nárůst bude odvíjet od charakteru práce a celkové úrovně mezd. Předchozí údaje uvádím z důvodu, že zaměstnanci si často spojují konečný nárůst mezd „ pouze“ s nárůstem v tarifu.  Do celkové úrovně příjmů mnohdy nezahrnují letové postupy, penzijní připojištění, příspěvky na stravu, příplatkovou sféru, pracovní dobu a další výhody plynoucí z kolektivní smlouvy.

Zásadní změny v PKS 2018 (oproti PKS 2017)

Základní text PKS  

2. BOZP, sociální oblast, zaměstnanecké výhody

     (došlo ke zvýšení částky na zlepšení pracovních a sociálních podmínek – z 32 na 40 mil. Kč)

3. Zaměstnanost a mzdová politika

     (došlo ke zvýšení započitatelné částky na zvýšené odstupné – z 35 000 na 40 000/ měsíc)

Příloha č. 1 PKS  -  Pracovní doba, pracovní pohotovost a dovolená

Článek 2 - Stanovená týdenní pracovní doba

                   (v bodě 1b) došlo k rozšíření o funkci komandující – v nepřetržitém provozu)

Článek 6 - Dělená směna 

 (ve čtvrtém bodu došlo k podstatnému zpřísnění vymezení pojmů)

Článek 11 - Nepřetržitý odpočinek v týdnu

                     (došlo ke zlepšení podmínek pro zaměstnance „letmo“)                                         

Článek 14 - Střežení pracoviště (zrušen- vyjma vozmistrů se nepoužíval)

          Příloha č. 2 PKS  -  Řád pro odměňování zaměstnanců ČD

Článek 11 - Příplatek za zaškolování (navýšení v bodě 2 na 10 -15%)

Článek 12 - mzda za práci přesčas (zvýšení u třetího odseku na 35%)

Článek 17 - Příplatek za režim práce (do bodu 1 doplněny profese vedoucí posunu, posunovač)

Článek 18 a 19  -výkonová odměna a osobní ohodnocení, 

(došlo ke sloučení těchto článků s tím, že zaměstnavatel zachoval u bývalé výkonové odměny minimální hranice tzv. garantovaných částek a zvýšil horní hranice až na 15%,

Nový článek 31

Kompenzace za obtížnost pracovního režimu při výkonu složeném ze dvou směn s odpočinkem

1. Zaměstnancům mobilního personálu (vlakové a lokomotivní čety) se za obtížnost pracovního režimu při výkonu složeném ze dvou směn s odpočinkem mimo místo pobytu zaměstnance (trvalé bydliště, popř. jiné místo pobytu) poskytuje kompenzace ve výši uvedené v příloze č. 2.1, písmeno I tohoto řádu.

Výše příplatku činí 100 Kč/ za každý tento výkon

 

Příloha 2.1

-A. Sazby mzdových tarifů

 

TS

PKS 2017

PKS 2018

Rozdíl 18-17 v Kč

Rozdíl 18-17 v %

 

1

11 000

12 200

1 200

10,9%

 

2

12 600

13 170

570

4,5%

 

3

14 190

14 830

640

4,5%

 

4

15 780

16 490

710

4,5%

 

5

17 290

18 070

780

4,5%

 

6

18 940

19 790

850

4,5%

 

7

20 490

21 410

920

4,5%

 

8

21 970

22 960

990

4,5%

 

9

23 540

24 600

1 060

4,5%

 

10

25 080

26 210

1 130

4,5%

 

11

26 510

27 700

1 190

4,5%

 

12

28 150

29 420

1 270

4,5%

 

13

29 570

30 160

590

2,0%

 

14

31 520

32 150

630

2,0%

 

15

35 280

35 990

710

2,0%

 

16

38 940

39 720

780

2,0%

 

 

Každý zaměstnanec ČD navíc obdrží ve výplatním termínu za měsíc prosinec 2017 jednorázovou částku ve výši 6000 Kč, což např. zvyšuje úroveň nárůstu tarifů 1-10  o 2- 3% !!!!

 B. Měsíční a hodinové sazby příplatku za praxi

  (přidáno další pásmo 35+, kdy je od 5 TS – 16 TS přidáno 100Kč na původní pásmo nad 30 let)   

- F. Příplatek za dělenou směnu

      (došlo ke sjednocení sazby při dělené směně na území ČR na 50% - dnes 50/35%)

 

Příloha č. 3 PKS  -  Stravování a náhrady výdajů

Stravování

Článek 1 - Vymezení pojmů

                  (zrušena možnost podávání hluboce mražené stravy a cena stravenky se zvedá na 100 Kč)

Článek 2 – Ceny jídel

Náhrady výdajů 

1.           Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné, které činí:

 

a)     zaměstnancům, u nichž převažuje častá změna místa výkonu práce, tj. u strojvedoucích, strojvedoucích v přípravě,  vlakvedoucích osobních vlaků, průvodčích osobních vlaků, vedoucích stevardů SC Pendolino, stevardů SC Pendolino, průvodčích stevardů, kontrolorů vozby, vozmistrů, vlakových revizorů,  a to při řízení nebo odbavení drážních vozidel a při doprovodu vlaků:

 

  92,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

  140,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,

  217,- Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

b)     ostatním zaměstnancům:

 

              78,- Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

118,-Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,

186,-Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

Příloha č. 6 - Odměny za zabránění úniku tržeb  

                        (pouze technické úpravy)

 

Příloha č. 7 -  Stanovení délky doby započitatelné praxe

                        (vrácena možnost zápočtu praxe u jiných společností – nedostatek zaměstnanců)

 

Závěr:

Výše uvedený text považujte za jakýsi stručný a předběžný průvodce novinkami v kolektivní smlouvě ČD, a.s. na rok 2018. Závazný text bude zveřejněn v nejbližší možné době. Celá PKS má více než 100 stran formátu A5 a je potřeba u každého ustanovení přečíst celý text, aby nedocházelo k nesprávným nebo účelovým výkladům.

 

                                                                                                                    Vladislav Vokoun

                                                                                                                Předseda PV OSŽ při ČD, a.s.

Zobrazeno: 2824